Yataş 160x600 SOL
Yataş 160x600 SAĞ
Medya Karasu 660x90
Fiberix 1000x90
Haber Detayı
05 Ekim 2019 - Cumartesi 18:10 Bu haber 2570 kez okundu
 
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Ka­ra­su’nun ilk özel okul yer­leş­ke­si Afşin Bey Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri, okul bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len gös­te­ri­de do­ya­sı­ya eğ­len­di. Muh­te­şem kukla gös­te­ri­si­ni pür dik­kat iz­le­yen on­lar­ca öğ­ren­ci, gös­te­ri sü­re­sin­ce unu­tul­maz anlar ya­şa­dı.
EĞİTİM Haberi
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar

2019-2020 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da hiz­met ver­me­ye baş­la­yan Ka­ra­su’nun ilk özel okul yer­leş­ke­si Afşin Bey Ko­le­ji, ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­ler­le dik­kat çe­ki­yor. Geç­ti­ği­miz hafta dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Kukla Sa­nat­çı­sı Can İbra­him Atlığ, sah­ne­ye koy­du­ğu muh­te­şem kukla gös­te­ri­si ile büyük ilgi gördü. Ta­nın­mış usta sa­nat­çı, Aşık ile Maşuk ve Barış Manço kuk­la­la­rı­nın da için­de yer al­dı­ğı 10 ayrı kukla ile on­lar­ca öğ­ren­ci­ye unu­tul­maz anlar ya­şat­tı. Mü­zik­li, in­te­rak­tif bir kukla kar­na­va­lı olan gös­te­ri­de Afşin Bey Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri hem gös­te­ri­ye ka­tı­lım gös­ter­di hem de eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar ge­çir­di.

 

Yıl boyu devam edecek

 

Okul Mü­dü­rü Meh­met Eser, “Kül­tü­rel, sa­nat­sal ve bir o kadar da eğ­len­ce dolu et­kin­lik­le­ri­miz yıl bo­yun­ca oku­lu­muz­da dü­zen­le­necek. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin okula ve ders­le­re mo­ti­vas­yo­nu­nu en iyi şe­kil­de sağ­la­mak adına gös­te­ri­ler­de ta­nın­mış ve ala­nın­da ba­şa­rı­lı sa­nat­çı­la­rın ol­ma­sı­na özen gös­te­ri­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şi­mi­ne olum­lu kat­kı­lar sağ­la­ya­cak et­kin­lik ve ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek” dedi.

 

GÖSTERİYE AİT FOTOĞRAFLAR AŞAĞIDA:

 

Kaynak: (KH) - KarasuHaberleri.com Editör: Nevtan Angün
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Büyüleyen gösteriye hayran kaldılar
Satılık Daire 665x300
Yorumlar
Haber Yazılımı